ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. A szerző és az Ön közötti jogviszony

1.1 A valoskilometer.hu ("szerző") termékeinek, szoftvereinek, szolgáltatásainak és webhelyeinek (a jelen dokumentumban együttesen "Szolgáltatások") használatára az Ön és a szerző között megkötött szerződés rendelkezései érvényesek. Jelen iratban a "szerző" a valoskilometer.hu domain tulajdonosát jelenti. Ez a dokumentum bemutatja a szerződés felépítését, valamint rögzíti a szerződés bizonyos rendelkezéseit.

1.2 Ettől eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen dokumentumban foglalt feltételek az Ön és a szerző között létrejött szerződés minimális tartalmi elemei. Ezek a továbbiakban a "Feltételek".

1.3 Az Ön és a szerző között létrejött szerződés a feltételek mellett tartalmazza továbbá a Szolgáltatásokra vonatkozó jogi közleményeket is.

1.4 A Feltételek és bármely jogi közlemény együtt kötelező érvényű szerződést képeznek a szerző és Ön között a Szolgáltatások Ön által történő használatára vonatkozóan. Fontos, hogy elég időt szánjon alapos elolvasásukra.

2. A Feltételek elfogadása

2.1 A Szolgáltatások használatához először el kell fogadnia a Feltételeket. Ha nem fogadja el a Feltételeket, nem használhatja a Szolgáltatásokat.

2.2 Ön az alábbi módon fogadhatja el a Feltételeket:

(A) a Feltételek elfogadása gombra kattintva bármely Szolgáltatásban, ahol ez a lehetőség adott a kezelőfelületen (beleértve a telepítési folyamatot); vagy

(B) a Szolgáltatások igénybevétele során. Ebben az esetben Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatások Ön által történő használatát a szerző úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Feltételeket.

3. A szerző által nyújtott szolgáltatások

3.1 A szerző arra törekszik, hogy felhasználóit a lehető legjobb kiszolgálásban részesíthesse. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerző által Önnek nyújtott Szolgáltatások formája és természete esetenként előzetes tájékoztatás nélkül megváltozhat.

3.2 Ön tudomásul veszi, hogy a szerző saját mérlegelési szabadsága alapján, előzetes tájékoztatás nélkül (véglegesen vagy átmenetileg) megszüntetheti a Szolgáltatások (vagy a Szolgáltatásokon belüli bármely funkció) nyújtását az Ön vagy általában a felhasználók számára. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatások használatával. Nem kell külön tájékoztatnia a szerző-t arról, hogy felhagy a Szolgáltatások használatával.

3.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a szerző letiltja a hozzáférését a fiókjához, akkor ez megakadályozhatja a Szolgáltatások, fiókja adatainak, illetve a fiókja részeként tárolt bármely fájl vagy más tartalom elérésében.

3.4 Ön a szerző-vel kötött megállapodással ellenkező rendelkezés híján elfogadja, hogy a szerző nem köteles elolvasni vagy megválaszolni az Ön által adott visszajelzéseket, sem más Tartalmakat a Szolgáltatásokon keresztül. Az Ön által a Szolgáltatáson keresztül szolgáltatott Tartalomra nem vonatkozik semmilyen értesítési követelmény a Feltételek, illetve az Ön és a szerző közötti bármely más megállapodás értelmében.

4. A Szolgáltatások igénybevétele

4.1 Ön kijelenti, hogy csak olyan célokra használja a Szolgáltatásokat, amelyeket engedélyeznek (a) a Feltételek és bármely Kiegészítő feltételek és (b) bármely vonatkozó jogszabály, rendelet, harmadik fél általános szerződési feltételei (pl. böngészőjének általános szerződési feltételei), vagy azok általánosan elfogadott gyakorlata és irányelvei (beleértve a magyarországi törvényeket).

4.2 Ön kijelenti, hogy nem fog olyan tevékenységet folytatni, amely megzavarja vagy működésképtelenné teszi a Szolgáltatásokat (vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szervereket és hálózatokat).

4.3 Ön kijelenti, hogy semmilyen célból sem reprodukálja, másolja le, értékesíti, forgalmazza vagy árusítja a Szolgáltatást, hacsak erre a szerző egy külön szerződésben kifejezetten fel nem hatalmazza.

4.4 Ön kijelenti, hogy a jelen Feltételekben foglalt kötelességeinek megszegéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget (és hogy a szerző semmilyen felelősséggel nem tartozik sem Önnek, sem bármely harmadik félnek); Önt terheli a felelősség továbbá a Feltételek ilyen megszegésének következményeiért is (beleértve a szerző által esetleg elszenvedett veszteségeket és károkat is).

5. Bizalmas és személyes információk

5.1 A szerző adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el a szerző adatvédelmével kapcsolatos http://www.valoskilometer.hu/privacy.jsp webhelyen foglaltakat. Ez a weboldal tartalmazza, hogy a szerző hogyan kezeli az Ön személyes információit a Szolgáltatások igénybevétele során.

5.2 Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szerző adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználják.

6. Tartalom a Szolgáltatásokban

6.1 Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért, zenéért, audiofájlért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más képanyagokért), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy felelős, akitől Ön az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban "Tartalomnak" nevezzük.

6.2 Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatások -- beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat -- részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Tartalom azon szponzorok vagy reklámozók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat a szerző rendelkezésére bocsátották (vagy akik ezek nevében járnak el). A Tartalmat (sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve, ha a szerző vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben Önt erre felhatalmazta.

6.3 A szerző erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen Szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a Tartalmat vagy annak egy részét.

6.4 Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyet Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

6.5 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön készít, továbbít vagy tüntet fel a Szolgáltatások igénybevétele során, és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért (beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön a szerző-nek okoz). A fentiek miatt a szerző nem tartozik felelősséggel Önnek vagy bármely harmadik félnek.

7. Tulajdonjog

7.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy a szerző (illetve a szerző számára licencjogot biztosító felek) a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn).

7.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a szerző kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, domainneveit és egyéb megkülönböztető márkajegyeit, kivéve, ha az Ön és a szerző között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

8. Felhasználási engedély a szerző-tól

8.1 A szerző személyes, ingyenes és nem kizárólagos használati jogot biztosít Önnek arra a szoftverre (a továbbiakban "Szoftver"), amelyet a szerző bocsát az Ön rendelkezésére az Ön rendelkezésére bocsátott Szolgáltatások részeként. Ennek a licencnek az a kizárólagos célja, hogy Ön a szerző által biztosított és a Feltételekben megengedett módon használja a Szolgáltatásokat, és élvezze azok előnyeit.

8.2 Ön nem másolhatja, nem módosíthatja és nem fejtheti vissza a Szoftvert vagy annak egy részét, nem készíthet belőle származékos munkát, valamint nem tehet semmilyen kísérletet a Szoftver forráskódjának kinyerésére (és ezt másoknak sem engedheti meg), kivéve, ha a szerző erre Önt írásban felhatalmazta.

8.3 A szerző kifejezett írásos engedélye nélkül nem ruházhatja át az Ön Szoftverhasználati jogait (és nem adhatja őket másnak licencbe), nem adhat biztonsági részesedést szoftverhasználati jogaiból, és más módon, részben sem ruházhatja át a szoftverhasználati jogait.

9. A Tartalomra Ön által adott engedély

9.1 A Szolgáltatásokon keresztül rögzített vagy a Szolgáltatáson feltüntetett Tartalommal kapcsolatos jogai (beleértve a vonatkozó szerzői jogokat) fennmaradnak. Ez a Tartalom tartalmazhat weboldal URL-eket, weboldalak képernyőképeit, weboldalszerkezetet, Ön által megadott leírásokat, és információkat az Ön böngészőjéről (beleértve a plug-inek nevét, vagy hogy engedélyezte-e a cookie-kat).

9.2 A tartalom feladásával, elküldésével vagy feltüntetésével jogköre keretein belül Ön állandó, visszavonhatatlan, ingyenes és nem kizárólagos engedélyt ad a Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött, illetve a Szolgáltatásokon feltüntetett bármilyen Tartalom reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára. Ezen engedély kizárólagos célja, hogy a szerző fejleszthesse termékeit és szolgáltatásait. A szerző kiadhatja ezeket a jogokat más vállalatoknak, szervezeteknek vagy a vele jogviszonyban álló magánszemélyeknek, de kizárólagosan csak abból a célból, hogy a szerző fejleszthesse termékeit és szolgáltatásait. A fenti engedély nem vonatkozik azokra a Tartalmakra, amelyeket Ön kitakart a szerző által a Szolgáltatások részeként elérhető eszközökkel. Ön nem köteles semmilyen Tartalmat elküldeni, közzétenni, vagy továbbítani a szerző-nak.

9.3 Ön kijelenti és szavatolja a szerző felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely a fenti engedély megadásához szükséges.

10. A szerző-vel fennálló jogviszony megszüntetése

10.1 A Feltételek azt követően is érvényben maradnak, hogy a szerződést Ön vagy a szerző az alábbiak szerint felmondja.

10.2 A szerző bármikor felmondhatja az Önnel fennálló szerződését, ha:

(A) Ön megszegte a Feltételek bármelyik rendelkezését (vagy oly módon cselekedett, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy nem kíván vagy nem képes megfelelni a jelen Feltételek rendelkezéseinek); vagy

(B) a szerző-t erre törvény kötelezi (ha például a Szolgáltatások Önnek való nyújtása jogsértővé válik); vagy

(C) az a partner, amellyel közösen a szerző nyújtotta Önnek a szolgáltatásokat, megszüntette a kapcsolatát a szerző-lal vagy nem kínálja tovább Önnek a Szolgáltatásokat; vagy

(D) a szerző átalakulásából kifolyólag nem nyújtja tovább a Szolgáltatásokat az abban az országban tevékenykedő felhasználóknak, amelyben Ön lakik, vagy amelyben használja a szolgáltatást; vagy

(E) a szerző megítélése szerint az Önnek nyújtott Szolgáltatások gazdasági szempontból nem tarthatók fenn.

11. A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA

11.1 ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA "ADOTT ÁLLAPOTUKBAN" ÉS "ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT" TÖRTÉNIK.

11.2 A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA RÉVÉN LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON BESZERZETT ANYAGOKAT A SAJÁT MÉRLEGELÉSI SZABADSÁGA ALAPJÁN, A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN TEHETŐ FELELŐSSÉ AZ ILYEN ANYAGOK, ILLETVE INFORMÁCIÓK LETÖLTÉSE MIATT A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN VAGY EGYÉB ESZKÖZBEN KELETKEZETT KÁROKÉRT, ILLETVE ADATVESZTÉSEKÉRT.

11.5 SEM A SZERZŐTŐL, SEM A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT -- SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS -- JAVASLAT VAGY INFORMÁCIÓ NEM KÉPEZHETI ALAPJÁT OLYAN GARANCIÁNAK, AMELY KÜLÖN NEM SZEREPEL A FELTÉTELEKBEN.

11.6 A SZERZŐ TOVÁBBÁ KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA BÁRMELY KIFEJEZETT VAGY TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE, A KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, VALAMINT A TULAJDONJOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁSOKAT.

12. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

12.1 ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FENTI 11.1 BEKEZDÉS RENDELKEZÉSEIT FIGYELEMBE VÉVE A SZERŐ, ÉRDEKELTSÉGEI, VALAMINT LICENCELŐI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN:

(A) SEMMILYEN ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ALKALOMSZERŰ, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYES VAGY JELZÉS ÉRTÉKŰ KÁRÉRT, AZ OKOZÁS MÓDJÁTÓL ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETÉTŐL FÜGGETLENÜL. EZ KITERJED, DE NEM KORLÁTOZÓDIK, AZ ESETLEGES ELMARADT KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT HASZONRA, A SZERZŐ JÓ HÍRNEVÉT VAGY TEKINTÉLYÉT ÉRT SÉRELEMRE, AZ ADATVESZTÉSRE, A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGÉRE ÉS EGYÉB NEM TÁRGYI KÁROKRA;

(B) SEMMILYEN OLYAN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET ÖN TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A KÖVETKEZŐK EREDMÉNYEKÉPPEN SZENVED EL:

(I) A HIRDETÉSEK TELJESSÉGÉBE, PONTOSSÁGÁBA VAGY MEGLÉTÉBE VETETT BIZALOM, ILLETVE AZ ÖN ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKON HIRDETÉST MEGJELENÍTŐ BÁRMELY HIRDETŐ VAGY SZPONZOR KÖZÖTTI KAPCSOLAT VAGY TRANZAKCIÓ;

(II) A SZERZŐ ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKON VÉGREHAJTOTT MÓDOSÍTÁSOK, A SZOLGÁLTATÁSOK (VAGY AZOK BÁRMELY FUNKCIÓJA) NYÚJTÁSÁNAK VÉGLEGES VAGY ÁTMENETI SZÜNETELTETÉSE;

(III) A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE AZOK ÖN ÁLTAL VALÓ HASZNÁLATA KERETÉBEN KARBANTARTOTT VAGY ÁTVITT TARTALOM ÉS MÁS KOMMUNIKÁCIÓS ADAT TÖRLÉSE, SÉRÜLÉSE VAGY AZ AZOK TÁROLÁSÁRA VALÓ KÉPTELENSÉG;

(IV) PONTATLAN FIÓKADATOK SZOLGÁLTATÁSA A SZERZŐ-NEK ÖN ÁLTAL;

(V) A JELSZÓ ÉS A FIÓKADATOK BIZTONSÁGOS TÁROLÁSÁNAK ÉS TITOKBAN TARTÁSÁNAK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELMULASZTÁSA;

13. Hirdetések

13.1 A szerző egyes Szolgáltatásokat reklámbevételekből és tagídjakból finanszíroz, így a Szolgáltatásokon hirdetések és promóciók is megjelenhetnek. Az ilyen hirdetések a Szolgáltatásokon tárolt információtartalmához kapcsolódó hirdetések, és ezekre vonatkozóan a Szolgáltatásokon vagy más információkon keresztül lehet kérdéseket feltenni.

13.2 A Szolgáltatásokon keresztül történő hirdetés módszerét, módját, illetve terjedelmét a szerző saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

13.3 A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserébe Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szerző hirdetéseket helyezzen el a Szolgáltatásokon.

14. Egyéb tartalom

14.1 A Szolgáltatások tartalmazhatnak más webhelyekhez, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hivatkozásokat. A szerző-nak nincs rendelkezési joga olyan webhelyek vagy források felett, amelyeket a szerző-lal kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.

14.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerző nem tartozik felelősséggel az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen webhelyeken vagy forrásokban szereplő, vagy az onnan elérhető hirdetéseket, termékeket, vagy más anyagokat.

14.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerző nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy Ön nem fért hozzá a külső webhelyekhez vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen webhelyeken és forrásokon található hirdetések, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, vagy létezésére, de elvárásai nem teljesültek.

15. A Feltételek módosítása

15.1 A szerző időről időre megváltoztathatja a Feltételeket és a Kiegészítő Feltételeket olyan változások miatt, mint például a törvénymódosítások vagy a nyújtott Szolgáltatások funkciójában bekövetkezett változások. Ellenőrizze rendszeresen a Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, a szerző a Feltételek új változatát elérhetővé teszi a http://www.valoskilometer.hu/aszf webhelyen, és az Ön rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatásokon belül, vagy azokon keresztül.

15.2 A változások közzétételük után azonnal hatályba lépnek. Amennyiben Ön nem fogadja el egy Szolgáltatás megváltozott feltételeit, kérjük, ne használja tovább azt a Szolgáltatást. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy a Feltételek és Kiegészítő Feltételek megváltoztak, a szerző úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Feltételek és Kiegészítő Feltételek módosított változatát.

16. Általános jogi feltételek

16.1 A Szolgáltatások használata során (azok használatának eredményeképpen vagy azon keresztül) használhat más személy vagy vállalat által biztosított szolgáltatást, letölthet ilyen szoftvert, és vásárolhat ilyen árut. Az ilyen egyéb szolgáltatások, szoftverek vagy áruk használatára külön feltételek vonatkozhatnak, amelyek az Ön és az érintett vállalat vagy személy közötti megállapodáson alapulnak. Ilyen esetben a jelen Feltételek nem befolyásolják az Ön és az ilyen egyéb vállalatok vagy magánszemélyek közötti jogviszonyt.

16.2 A jelen Feltételek alkotják a teljes szerződést Ön és a szerző között, és a Feltételek szabályozzák a Szolgáltatások Ön által való használatát (kivéve az olyan szolgáltatásokat, amelyeket a szerző egyéb írásos szerződés értelmében nyújt), és felváltanak minden korábbi, a Szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön és a szerző között létrejövő szerződést.

16.3 Ön elfogadja, hogy a szerző a jelen Szerződéssel kapcsolatos ügyekben, köztük a Feltételek módosításainak ügyében, a Szolgáltatásokon közzétett közleményeiben juttathatja el Önnek az értesítéseket.

16.4 Ön elfogadja, hogy ha a szerző nem él egy, a Feltételek (vagy a vonatkozó jogszabályok) értelmében meglévő jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, az nem értelmezhető a szerző által a jogokról való lemondásként, és a szerző továbbra is élhet e jogokkal és jogorvoslati lehetőséggel.

2011. június 10.